ر޽ʬɽ

A 
    ܡ
B к
    Ba кѳ 
    Bb к
    Bc кѻ
    Bx ŵ
C 
    Cx ŵ
D 
    Dx ŵ
E 
    Ex ŵ
F ʾͻ
    Fx ŵ
G 
    Gx ŵ
H ݸ
    Hx ŵ
I 
    Ix ŵ
K Ҳ
    Kx ŵ
L 
    La ׳
    Lb ׻
    Lx ŵ
M ˡΧ (ˡᡤȽ㡤ˡءˡ)
    Ma ˡˡ
    Mb ˡ
    Mc ̱ˡ
    Md ˡкˡ
    Me ¾
    Mx ŵ
N ʼ
    Nx ŵ 
O ů
    Oa ů
    Ob 
    Oc 
    Ox ŵ
P ʸ
    Px ŵ
Q 
    Qx ŵ
R 
    Rx ŵ
S ʳ
    (¾)
    Sx ŵ